مدیریت سلامت (پایه)

ماهیانه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر (انجام آزمایشات و چکاپ کامل)
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • مشاوره های دوره ای تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • مشاوره های دوره ای تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • مشاوره های دوره ای تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی

مدیریت سلامت + O2

ماهیانه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر (انجام آزمایشات و چکاپ کامل)
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • مشاوره های دوره ای تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • مشاوره های دوره ای تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • مشاوره های دوره ای تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی

مدیریت سلامت + Sport

ماهیانه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر(انجام آزمایشات و چکاپ کامل)
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • مشاوره های دوره ای تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • مشاوره های دوره ای تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • مشاوره های دوره ای تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی

مدیریت سلامت + Sport VIP

ماهیانه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر (انجام آزمایشات و چکاپ کامل)
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • مشاوره های دوره ای تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • مشاوره های دوره ای تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • مشاوره های دوره ای تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی