مدیریت سلامت (پایه)

3 ماه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 3 * 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی

مدیریت سلامت + O2

3 ماه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 3 * 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی

مدیریت سلامت + Sport

3 ماه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 3 * 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی

مدیریت سلامت + Sport VIP

3 ماه
 • مشاوره تصویری با پزشک تیم ویزیوکر
 • انجام تست های پزشکی – ورزشی در مرکز اکسیژن مدیکال
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با متخصص تغذیه
 • دریافت برنامه غذایی شخصی ساز شده
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با روانپزشک/روانشناس خود
 • 6 نوبت مشاوره تصویری با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی و ویدیو تمرینات
 • 3 * 12 نوبت تمرین بصورت آنلاین با مربی یا متخصص حرکات اصلاحی + دریافت برنامه ورزشی