در تمام طول عضویت میتوانید برای ارسال نسخه به قسمت پروفایل رفته و گزینه پرونده پزشکی را انتخاب کنید و تصویر نسخه خود را بارگزاری نمایید. دقت داشته باشید که کیفیت تصویر ارسالی بسیار مهم است و باید حتما در هنگام عکس گرفتن در نور قوی و جهت مستقیم استفاده کنید.