شما از طریق اپلیکیشن ویزیوکر با گرفتن وقت ملاقات قبلی ، می توانید با پزشک خود تماس تصویری بر قرار کنید.