کلیه اطلاعات و مشخصات شما با امنیت مناسب کاملا محافظت شده و صرفا برای پزشک معالج شما ارسال خواهد شد و دسترسی به فرد دیگر داده نخواهد شد.