تمامی توصیه های دارویی و پزشکی توسط داروسازان و متخصصین بالینی و همچنین کارشناسان تغذیه ویزیوکر تحت عنوان تیم مدیکال شرکت ، بر اساس نظر و دیدگاه پزشک معالج برای شما ارسال می شوند.