درصورتی که کاربر در زمان مشخص حضور نداشته باشد (آنلاین نباشد) و یا تلفن خود را پاسخ ندهد، مشاور پس از 5 دقیقه می تواند پایان مشاوره خود را به دلیل عدم حضور کاربر اعلام کند و در نتیجه کل هزینه مشاوره را دریافت نماید.