در صورت نارضایتی از مشاوره شما می توانید به پشتیبانی مشکل خود را گزارش دهید تا توسط کارشناسان موردبررسی قرار گیرد و نتیجه خدمتتان اعلام گردد.